Objektivat

  1. Sigurimin e një ambjenti të sigurt dhe të përshatshëm jetese për personat qe jetojen ne situate rruge ose kane nevoje per systemin emergjent
  2. Zgjerim në aksesin për përfitimin nga paketa shërbimeve sociale;
  3. Nxitje e zhvillimit të individit dhe aftësimit profesional dhe për jetën;
  4. Sigurim i zbutjes së barrierave, gjithpërfshirjes dhe integrimit të personave me aftësi të kufizuar si pjesë e kontigjentit në situatë rruge, përmes programeve specifike të asistencës, orientimit e sigurimit të shërbimeve përkatëse.
  5. Krijimi i një mjedisi të ngrohtë, sa më pranë kushteve familjare ku përfituesit në nevojë, të ndjehen të respektuar dhe të vlerësuar në dinjitetin dhe të drejtat e tyre.
  6. Ofrimi i shërbimeve cilësore në përputhje me standardet e miratura dhe përmirësimi i kushteve të jetesës së përfituesve.
  7. Integrimi social i përfitueseve në jetën e komunitet.
  8. Bashkëpunimi me sektorin joqeveritar dhe donatorët për përmirësimin e shërbimeve dhe kushteve të jetesës së përfituesve;
  9. Nxitja e autonomisë, vetëveprimit dhe pjesmarrjes së përfituesve në jetën e qendrës sociale dhe aktivitetet social-kulturore.