Stafi i Qendrës

Përvec Stafit të  punësuar me  kohë të plotë mendohet që  në  qendër të  angazhohen dhe vullnetarët pra individë nga komuniteti, studentë, praktikantë që përfshihen për të ofruar kontributin e tyre vullnetar në aspekte të ndryshme të funksionimit të Strehëzës, sipas aftësive dhe disponueshmërisë së tyre, dhe gjithashtu edhe Staf  i kontraktuar për shërbime të caktuara  që do të ofrohen në bazë të nevojave të Strehëzës, kjo bazuar në marrëdhënie ligjore që kuadri ligjor në fuqi përcakton.

Mbështetur në specifikat që shërbimet e ofruara e ato të synuara mbartin, propozojmë miratimin e organikës së Qendrës Sociale “Streha Tiranë”  për personat e pastrehë  të  qytetit  prej 12 punonjës, me përbërjen si më poshtë :

  1. Drejtor i Qendrës (1)
  2. Financier (1)
  3. Punonjës Social (2)
  4. Psikolog (1)
  5. Infermier (1)
  6. Kuzhinier (1)
  7. Sanitare (2)
  8. Roje (2)
  9. Mirëmbajtës (1)